Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží v internetovém obchodě Systemceram

Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího (Ing. Stanislav Novák, JUDr.Krpaty 1627, 530 09 Pardubice, IČ: 11133899) a kupujícího (zákazníka).
Odesláním či telefonickým zadáním objednávky kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace zboží.

I. Uzavření smlouvy
Odeslaná objednávka kupujícího je považována za návrh k uzavření kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat všechny řádně a pravdivě vyplněné položky objednacího formuláře. Objednávka bude prodávajícím zpětně potvrzena pokud jde o specifikaci zboží, jeho cenu, termín dodání a způsob platby. Toto potvrzení bude kupujícímu odesláno přednostně elektronickou poštou (emailem), ale lze ho projednat i telefonicky. Pokud kupující nevznese k obsahu smlouvy do 48 hodin žádné připomínky, má se za to, že kupní smlouva byla uzavřena.

Odstoupit od uzavřené kupní smlouvy lze jen písemným projevem (emailem, poštou). Pokud prodávající přijme písemný projev vůle kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy do dne, než bylo zboží předáno k přepravě, není s odstoupením od kupní smlouvy spojena žádná sankce. Po převzetí zboží má kupující právo do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě musí zboží na vlastní náklady vrátit na adresu prodávajícího.

II. Dodací podmínky
Zboží bude dodáno způsobem, který zvolí prodávající – veřejným přepravcem, nebo vlastní dopravou prodávajícího. Termín dodání je obsažen v potvrzení objednávky a před předáním zboží k přepravě bude kupujícímu avizován.

Zboží transportované veřejným přepravcem je pojištěno. Proto kupující musí ihned po převzetí zásilky provést kontrolu, zda během přepravy nedošlo k poškození zboží, a případně zjištěné závady ihned ohlásit prodávajícímu.

Rozhodne-li se kupující po přijetí zásilky zboží od smlouvy odstoupit, musí dopravit neporušené, kompletní a nepoužité zboží na adresu prodávajícího.

III. Platba
Způsob platby navrhne prodávající v potvrzení přijaté objednávky. S ohledem na druh a cenu zboží může být požadována platba předem převodem (zejména v případě, že se jedná o zboží vyrobené na zakázku), nebo v hotovosti při předání zboží (na dobírku). Ceny, uvedené v nabídce u jednotlivých položek, jsou uvedeny včetně DPH v aktuální platné sazbě.

IV. Záruky
Na veškeré položky prodávané prostřednictvím tohoto internetového obchodu je poskytována záruka nejméně na 2 roky ode dne prodeje (převzetí kupujícím, resp. předáním zboží veřejnému přepravci). Konkrétní doba záruky může být i vyšší. Uvedena je na záručním listě, který je nedílnou součástí dodávky zboží.

Záruky se vztahují na veškeré případné vady materiálu, vzhledové vady vzniklé výrobou. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku nevhodným způsobem užívání nebo provozním opotřebováním.
Zjištěnou závadu na zboží je nutné reklamovat písemně (poštou, emailem) neprodleně po jejím zjištění. Podmínkou je přiložení záručního listu a nabývacímu dokladu (faktury) ke zboží.

V. Reklamace
Po přijetí reklamačního dopisu prodávající do 3 pracovních dnů zahájí kroky k vyřešení reklamace, pokud ji uzná za oprávněnou.

Reklamace se neuzná zejména v těchto případech:
- zboží bylo poškozeno při přepravě (řeší pojištění přepravce)
- zboží bylo používáno k jinému účelu, než bylo určeno, nebo v rozporu s návodem na užívání
- zboží bylo poškozeno při montáži nedodržením pokynů uvedených v návodech na montáž
- zboží bylo poškozeno živelnou událostí

Závada na reklamovaném výrobku se řeší buď opravou, nebo výměnou za bezvadný kus. O způsobu řešení se prodávající dohodne s kupujícím. Pokud oprava/výměna reklamovaného kusu vyžaduje demontáž výrobku ze sestavy nábytku, jdou náklady spojené s demontáží reklamovaného a montáží nového kusu za kupujícím, náklady spojené s dopravou nového kusu a odvozem reklamovaného kusu jdou za prodávajícím.